ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

พันธกิจ

พันธกิจ  (Mission)

 

 1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
  1. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
  3. ส่งเสริม  สนับสนุนการฟื้นฟู  อนุรักษ์  สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  4. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่และสถานศึกษา