พันธกิจ

พันธกิจ  (Mission)

1. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

2. จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม พัมนากระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

4. จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5. ส่งเสริม บรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี และเหมาะสมกับการเรียนรู้

6. ส่งเสิรมพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน