วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

                “ภายในปี 2564 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกาา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ”